Kommissionen för jämlik hälsa presenterar sitt slutbetänkande

I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men vårt arbete visar samtidigt att det finns mer att göra för att nå en mer jämlik hälsa. Det skriver Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande som i början av juni lämnades till regeringen.

Kommissionen för jämlik hälsa som arbetat på regeringens uppdrag sedan 2015 lämnade sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlikhälsa den 2 juni.

I slutbetänkandet diskuteras vilken inriktning arbetet bör ha och vilka åtgärder som kan krävas för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs, skriver kommissionen.

Ojämlikhet i hälsa handlar om mer än levnadsvanor

Kommissionen trycker bland annat på betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning. Ojämlikheten i hälsa börjar inte med levnadsvanorna och kan inte lösas enbart i hälso- och sjukvården, skriver man i slutbetänkandet. Men det är viktigt att se att det omvända också gäller; utan att arbeta med levnadsvanor och en mer jämlik hälso- och sjukvård kommer vi inte att nå en jämlik hälsa.

Enligt kommissionen är några kärnverksamheter särskilt viktiga: en jämlik barn- och mödrahälsovård, en likvärdig förskola av hög kvalitet, en bra skola, minskade hinder för inträde på arbetsmarknaden samt arbetsmiljöarbete för dem som arbetar och hälsofrämjande vårdmöten.

Ytterligare ansträngning krävs för att minska klyftor

Kommissionen menar att det krävs ett envetet, tålmodigt och aldrig avstannande arbete för att åstadkomma mer likvärdiga förutsättningar, och därmed också mer jämlika villkor och förhållanden, för människor i olika sociala skikt och grupper. Eftersom de processer som genererar ojämlikhet är självförstärkande, där de som har lite mer också kommer att ha större möjligheter att få lite mer, behövs ett pågående arbete enbart för att hålla ojämlikheten i samhället konstant. Om klyftorna ska minskas krävs ytterligare ansträngning.

Jämlik och hälsofrämjande sjukvård

I slutbetänkandet lämnas ett antal förslag som tillsammans bildar ett uppdaterat ramverk för folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en god och jämlik hälsa. Särskilt lyftes vikten av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Förslagen fokuserar i första hand på den nationella nivån men även kommuner, landsting och aktörer inom privata och civila sektorer berörs och det betonas särskilt att dessa bör prioritera ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik i hälsa.  För att uppnå ett brett, löpande och långsiktigt engagemang på samhällets samtliga nivåer krävs kunskap om såväl förekomsten som fördelningen av hälsoskillnader i befolkningen.

 

Publicerad 2017-06-08