Psykologisk behandling effektiv vid depression hos nyblivna mammor

Många nyblivna föräldrar drabbas av depression eller depressiva symtom. Vid sådant tillstånd är psykologisk behandling effektivt visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Enligt rapporten varierar graden av effekt mellan olika psykologiska behandlingsmodeller, och barnhälsovårdens åtgärdsrutiner kan därför behöva ses över.

Depression och depressiva symtom som uppkommer inom sex månader efter en förlossning kallas postpartumdepression. Postpartumdepression drabbar cirka 15 procent av nyblivna mammor och 10 procent av nyblivna pappor, och kan få stora konsekvenser för hela familjen om den lämnas obehandlad.

Psykologisk behandling fungerar 

I en ny rapport från CES sammanställs det vetenskapliga stödet för psykologiska behandlingsmodeller vid postpartumdepression hos mammor specifikt (tillståndet hos pappor är inte tillräckligt studerat). Resultaten i rapporten visar genomgående att psykologisk behandling har god effekt och därmed gott stöd, men att graden av effekt varierar mellan olika behandlingsmodeller.

Interpersonell terapi och kognitiv beteendeterapi har störst effekt

I dag erbjuder barnhälsovården i första hand rådgivande eller stödjande samtal som behandlingsmetod för föräldrar som drabbats av postpartumdepression. Enligt rapporten har andra psykologiska behandlingar större effekt, såsom interpersonell terapi (IPT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). IPT fokuserar huvudsakligen på relationsproblem och hur sådana kan bidra till psykologisk stress – och tvärtom. KBT är ett samlingsnamn för behandlingar som går ut på att använda sig av nya beteenden och tankemönster.

Resultatet i rapporten pekar alltså på att IPT eller KBT bör erbjudas som första behandlingsåtgärd vid postpartumdepression, snarare än rådgivning.