Sammanställning av effekter av insatser för inåtvända och utåtagerande barn

Föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap ska erbjudas föräldraprogram. I Sverige råder det brist på evidensbaserade föräldraprogram riktade till yngre barn (0–5 år) och behovet av att utveckla och utvärdera nya metoder är stort, detta är särskilt viktigt eftersom psykisk ohälsa ökat kraftigt bland unga sedan 1980-talet. Det visar en sammanställning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

I CES sammanställning görs en övergripande översikt av tidigare metaanalyser och översikter av föräldraprogram som riktar sig till föräldrar med barn som har inåtvända och utåtagerande problem. Syftet är att redovisa vilka former av föräldraprogram som visat sig ha statistiskt signifikanta effekter på inåtvända och utagerande problem hos yngre barn (0–5 år).

Finns få studier

Studierna i undersökningen ger en någorlunda samstämmig bild av i vilken mån föräldraprogram minskar yngre barns problem. I sammanställningen av de föräldraprogram som riktar sig till dem med barn med utåtagerande problem ses en liten till medelstor effekt.

Det finns betydligt färre studier som har undersökt effekten av föräldraprogram som ska minska yngre barns inåtvända problem. Den sammantagna bilden av de fåtal studier som gjorts visar inte på några egentliga effekter. Här finns således ett stort behov att utveckla och utvärdera nya metoder.

Ojämlikt mellan pojkar och flickor

Bristen på metoder och utvärderingar innebär dessutom en ojämlikhet mellan könen eftersom en utagerande problematik oftare har iakttagits hos pojkar, och en inåtvänd problematik oftare hos flickor.

Publicerad 2018-12-17