Ännu fler rökfria med Sluta-Röka-Linjens nya tolktjänst

För att ge stöd åt personer som vill sluta röka men inte pratar svenska har Sluta-Röka-Linjen (SRL) infört en tolktjänst. I ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) beskrivs och utvärderas tjänsten, som visat sig både genomförbar och framgångsrik.

Tolktjänsten vid SRL innebär att en tolk deltar i telefonsamtalen så att rådgivare och klient kan kommunicera trots språkbarriären. Den innebär dessutom att man når en grupp i samhället där rökning är som mest vanligt.

Ökad tillgänglighet

Generellt sjunker antalet personer i Sverige som röker eller snusar, men minskningen sker i olika takt i olika grupper. Det betyder att man behöver rikta tobaksförebyggande satsningar så att man når de grupper där förekomsten fortfarande är hög. I dag är rökning vanligast bland personer med kort utbildning och bland utrikesfödda. Sluta-Röka-Linjen, som ger kostnadsfritt telefonstöd vid tobaksavväjning, har därför infört en tolktjänst för att bli mer tillgängliga. Tolktjänsten gör det möjligt att direkt koppla in en tolk i samtalet när den som söker stöd inte pratar svenska. I dag finns tjänsten på arabiska, persiska, ryska, turkiska, somaliska och spanska.

Likvärdig effekt

Sluta-Röka-Linjen har erbjudit rådgivning via tolk sedan några år tillbaka, men då i mycket mindre skala. Med hjälp från Folkhälsomyndigheten kunde man under 2017 införa en utvecklad modell av tjänsten. Det har resulterat i dubbelt så många tolksamtal till SRL, och av klienterna är andelen som blivit rökfria lika stor som när stödet ges på svenska. Det innebär att tjänsten inte bara är tillämpbar utan också motiverad att fortsätta erbjuda.

– Att effekten av tolksamtalen har visat sig vara likvärdig med rådgivningen som ges på svenska tyder på att vi har ett fungerande verktyg för att nå ut till en grupp individer där rökning är vanligt, säger Amanda Wedenborn, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES.

  

Publicerad 2018-10-22

Kontaktperson

Amanda Wedenborn

Handläggare
Sluta-Röka-Linjen