Barnhälsovården uppmärksammar våld i nära relationer i pilotprojekt

Barn som växer upp med våld i nära relationer har högre risk för ohälsa och/eller att själv bli offer eller förövare som vuxna. Därför har barnhälsovården i Stockholms läns landsting drivit ett pilotprojekt för att upptäcka de familjer där våld förekommer.

- Den fysiska hälsan bland barn i Sverige har generellt blivit mycket bättre, men den psykiska hälsan är inte lika bra, det ser man tydligare när barnen blivit lite äldre. Här skulle barnhälsovården kunna göra tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, säger Lene Lindberg, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som utvärderat barnhälsovårdens pilotprojekt och skrivit två rapporter om det.

Barhälsovården, som träffar alla barn i åldrarna 0-6 år, har en unik möjlighet att uppmärksamma barn som är utsatta för våld i nära relationer. Enligt Socialtjänstlagen har anställda inom hälso- och sjukvård anmälningsplikt till socialtjänsten om misstankar finns om att barn far illa. Men det är långt från alla barn och familjer som uppmärksammas och får hjälp.

I barnhälsovårdens pilotprojekt om att uppmärksamma våld i nära relationer har sex sjuksköterskor på Barnhälsovårdscentraler, BVC, inom Stockholms läns landsting arbetat fram olika sätt att ta upp frågor om våld i möten med nyblivna föräldrar. Sjuksköterskorna tog upp frågor om barn och våld i nära relationer med föräldrarna vid det första hembesöket efter att barnet fötts, vid besök på BVC efter 6-8 veckor och under en föräldraträff.

Sjuksköterskornas synpunkter

Utvärderingen av pilotprojektet visar att ett gemensamt hinder för sjuksköterskorna att såväl informera, ställa frågor och diskutera våld i nära relationer är tidsbrist. Det är mycket som ska hinnas med vid mötena med föräldrarna och det måste finnas tid att prata om frågorna om våld. Om en förälder svarar jakande på förekomst av våld måste sjuksköterskan också ha tidsutrymme för att följa upp svaret och eventuellt vidta åtgärder.
Att sjuksköterskorna upplevde det som obekvämt att ställa frågor om våld till föräldrarna var något som försvann med tiden, under projektets gång.

Föräldrarnas synpunkter

Efter träffarna med BVC-sjuksköterskorna intervjuades föräldrar om hur de upplevde att få frågor och information om våld i nära relationer. Flertalet tyckte att det var bra att ämnet togs upp och var positiva till att få frågor om våld i nära relationer. Någon av de intervjuade mammorna kände sig kontrollerad vid hembesöket, men tyckte ändå att det var bra att frågor om våld i nära relationer togs upp.

Fortsatt arbete

Utvärderingen av pilotprojektet är i huvudsak positiv och barnhälsovården vill nu pröva arbetssättet i större utsträckning, i en större studie.

Publicerad 2015-05-28

Kontaktperson: Lene Lindberg