Bättre hälsoutveckling i Stockholms län än i övriga landet

Hälsoutvecklingen i Stockholms län är bättre än i övriga delar av Sverige även om det skett förbättringar i hela landet, skriver medarbetare från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i en artikel i Läkartidningen, i en jämförelse av hälsoläget utifrån det globala sjukdomsbördeprojektet.

Enligt de senaste beräkningarna av den globala sjukdomsbördan (Global burden of Disease, GBD) dominerar smärta i ländrygg och nacke och ischemisk hjärtsjukdom både i Stockholms län och i övriga Sverige 2015 när hänsyn tagits till skillnader i befolknings- och åldersstrukturer. Smärta i ländrygg och nacke står för cirka 8 procent av den totala sjukdomsbördan i Stockholms län och cirka 10 procent i övriga Sverige, och ischemisk hjärtsjukdom för 6,8 procent i Stockholms län och 7,4 procent i övriga Sverige.

Medan depressiva sjukdomar och hudsjukdomar kommer på tredje och fjärde plats, skiljer sig rangordningen och sjukdomarna sedan åt något. Dia­betes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är till exempel inte med bland de tio viktigaste sjukdomarna i Stockholms län, men kommer på femte re­spektive nionde plats i övriga Sverige. I Stockholms län är i stället migrän och lungcancer med bland de tio viktigaste sjukdomarna. 

Enligt artikelförfattarna är en förklaring till att hälsoutvecklingen har varit bättre i Stockholms län minskningen av viktiga riskfaktorer, som till exempel ohälsosam kost, högt blodtryck, rökning, högt BMI och fysisk inaktivitet. Ytterligare en faktor kan vara socioekonomi, som är relaterad till både levnadsvanor och sjukdomar. 

Publicerad 2018-01-26

Senast ändrad 2020-06-30