CES forskning i Boverkets allmänna råd

Boverket har i sina allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet tagit fasta på forskning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

De nya råden gäller fr.o. m. 1 mars 2015 och kommunerna rekommenderas ta hänsyn till dessa vid t.ex. framtida bygglovshandläggning.

­­- Förskolornas utemiljöer har genom sin utformning möjlighet att locka till lek som är hälsofrämjande, säger Cecilia Boldemann, docent på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

- De kriterier för utemiljön som vi forskat fram går huvudsakligen ut på att det ska finnas utrymme för barnen att ”få upp farten”, det ska även finnas bra tillgång på vegetation för lek ”under och emellan”, kuperad mark och fria passager. Dessutom ska mer än hälften av himlen vara täckt av trädkronor eller buskar, sett från barnens favoriserade lekplatser, menar Cecilia Boldeman.

Fördelarna med dessa kriterier, jämfört med förskolemiljöer som inte uppfyller dem:

- Barnens fysiska aktivitet ökar med mer än 20 procent

- Den relativa UV-exponeringen minskar med 40 procent, vilket gör det möjligt att vistas ute i solen hela dagen utan risk för brännskador

- Koncentrationsförmågan förbättras

- Nattsömnen förbättras

- Barnen blir smalare.

Många kommuner har redan börjat integrera kriterierna i sina skyddsronder och vid uppgradering och nybyggnation av förskolor.

 

 

 

Publicerad 2015-03-10