Cannabis kan kopplas till psykiska sjukdomar

Cannabisanvändning kan kopplas till flera psykiska och somatiska sjukdomar, visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting. Om ohälsan är en konsekvens av eller orsak till cannabisbruket är oklart men resultaten manar likväl till försiktighet. 

Undersökningen visar även att var femte person mellan 16 och 29 år i Stockholms län någon gång använt cannabis.

Cannabis är en av världens mest använda illegala droger. Även om Uruguay och flera delstater i USA valt att legalisera cannabis finns det en medvetenhet om drogens negativa hälsoeffekter och försäljningen är därför reglerad. I en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin presenteras en kunskapssammanställning kring psykiska, somatiska och sociala konsekvenser av cannabisbruk. 

– I och med legaliseringen av cannabis på flera håll i världen, finns ett starkt intresse av bättre kunskap om skadeverkningar av cannabisbruk. Den här sammanställningen försöker reda ut vad aktuell forskning visar, säger Anna-Karin Danielsson, en av författarna till rapporten. Sammanställningen pekar mot att cannabis kan ha negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser.

Kopplas till flera psykiska och kroppsliga sjukdomar

Aktuell forskning visar att cannabisanvändning kan kopplas till flera psykiska sjukdomar, till exempel psykossjukdomar som schizofreni, men även depression och ångest. Nyare studier har även visat på att cannabisanvändning kan ge nedsatt kognitiv förmåga. Regelbundet bruk av cannabis kan också medföra nedsatt immunförsvar, luftvägsproblem liksom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är dock inte helt klarlagt om ohälsan är konsekvens av eller orsak till cannabisbruket.

Sociala problem

Cannabisbruk har även kopplats till sociala problem och socioekonomisk status. De som brukar cannabis visar bland annat sämre skolresultat, låg inkomst och låg arbetsmarknadsanknytning som unga vuxna.

– Ny forskning visar att det finns ett samband mellan cannabisrökning vid 18-årsåldern och förtidspensionering senare i livet, det vill säga definitiv utslagning från arbetsmarknaden. Detta samband kvarstår även när man kontrollerar för andra faktorer som kan påverka detta.

Vanligare bland män, yngre och alkoholkonsumenter

I Stockholm har omkring 17 procent av befolkningen, mellan 16 och 64 år, använt cannabis någon gång i livet. Motsvarande siffra för hela landet är 12 procent. Cannabisbruk är i Stockholms län vanligare bland män, yngre och alkoholkonsumenter. Bland de som rapporterade en genomsnittskonsumtion på ett standardglas alkohol per dag eller mer hade 24,4 procent använt cannabis, vilket är nära den dubbla andelen jämfört med de som dricker mindre alkohol. Vidare visade studien att av dem som uppgett att de någon gång varit dagligrökare hade 26,6 procent använt cannabis, jämfört med 11 procent bland icke-rökarna.

Om rapporten

Rapporten baseras på data från Stockholms läns landsting (Hälsoenkät 2010), Folkhälsomyndigheten (Nationella folkhälsoenkäten), Stockholms stad (Stockholmsenkäten) och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Drogvaneundersökningen).

Till rapporten 

Publicerad 2015-01-27

Kontaktpersoner:
Anna-Karin Danielsson, tel. 08-524 82 279
Peter Allebeck, tel. 08-524 80 172