CES årsrapport 2018

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sin årsrapport för 2018. Årsrapporten presenterar centrets verksamhet under året som gått.

Folkhälsans positiva utveckling sedan andra världskriget är en av mänsklighetens triumfer – i Stockholm, Sverige och i världen. I vårt län har exempelvis dödligheten i hjärtinfarkt mer än halverats bara de två senaste decennierna. Bakom framgångarna ligger viktiga medicinska landvinningar och ett generellt ökat välstånd, men också ett effektivt förebyggande arbete. Trots kritik kring bland annat bristande tillgänglighet i vården, har även professionalisering och effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemet bidragit till en positiv utveckling. Samhällsmedicin är en tvärvetenskaplig disciplin med huvudsyfte att förbättra folkhälsan. Samhällsmedicinska kliniker, som Region Stockholms Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), har genom epidemiologisk kartläggning och analys, metodutveckling och utvärdering, utbildning och stöd till implementering haft en viktig roll i den gynnsamma utvecklingen av hälsoläget.

Med sikte på god och jämlik hälsa

Under 2018 kunde CES fokusera helt på dessa kärnuppgifter, och på att bygga upp den spetskompetens vår kunskapsintensiva verksamhet kräver. Detta genom att vår huvudman visat stort förtroende och engagemang i vårt uppdrag. Vi har därför kunnat leverera en rad ”produkter”, alla med sikte på en god och jämlik hälsa i länet, och alla med tydlig utgångspunkt i evidens. Vi har exempelvis utbildat fler vårdchefer i implementering av kostnadseffektiva arbetssätt, och visat på svagheter och styrkor i införandet av första linjens vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga. Vår webbplattform Elevhälsoportalen fortsatte att ge skolor och förskolor verktyg för ett evidensbaserat förebyggande arbete, och den nya Folkhälskollen med interaktiva data kunde lanseras. Läs mer om dessa exempel – och många andra – i årsrapporten!

Publicerad 2019-05-07