CES på konferens om samband mellan matvanor och cancer

Ungefär en tredjedel av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med kost, fysisk aktivitet & genom att hålla en hälsosam vikt. Den 25 januari bjöd Dietisternas Riksförbund, tillsammans med Sveriges sex Regionala Cancercentrum (RCC) in till konferensen Mat och Cancer 2017.

Bakgrunden till arrangemanget är att dietister upplever att det finns ett stort informationsbehov om sambandet mellan kost och cancer, hos allmänhet, vårdgivare och cancerpatienter. 

Konferensen i Stockholm var den tredje konferensen i Sverige under januari, de två andra hölls i Malmö och Göteborg.

Dietisternas Riksförbund har översatt informationsmaterial från World Cancer Research Fund (WCRF) till svenska i två broschyrer, en för allmänheten och en riktad till cancerpatienter. WCRF är en ideell organisation som under decennier sammanställt forskning om sambandet mellan matvanor, vikt samt fysisk aktivitet och insjuknande i cancer. I arbetet deltar mer än 100 forskare från 17 länder som sammanställer och värderar den vetenskapliga kunskapen på området.

Konferensens huvudtalare Rachel Thomson, från WCRF, berättade om den största pågående granskningen av vetenskapligt underlag om kostvanor, fysisk aktivitet, vikt och cancer.  Rachel Thomson gick igenom WCRF:s tio rekommendationer för cancerprevention.  (Läs mer på www.wcrf.org/cup).

Under konferensen presenterades två lokala Stockholmsprojekt. Arja Leppänen, RCC arbetar med ett projekt i Botkyrka för att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening och vård med hjälp av hälsokommunikatörer. Liselotte Schäfer Elinder presenterade studien En Frisk Skolstart – ett föräldrastödsprogram för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, som genomfördes i resurssvaga områden i Stockholm 2012-2013.

De sex regionala cancercentren arbetar med Cancerplan 2016-2019 och samarbetar med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin kring förebyggande insatser och jämlik cancervård och det finns ett starkt intresse att fortsätta det samarbetet.

Publicerad 2017-02-14