Nu börjar höstterminen på Elevhälsoportalen

Nu öppnar Elevhälsoportalen med ny Skolhälsonyckel för kommande läsår. Det webbaserade verktyget riktar sig till förskolor och skolor som vill arbeta med hälsa och välbefinnande inom skola och förskola.

Förskolan och skolan är en av de viktigaste arenorna för folkhälsoarbete som når alla barn och kan därför bidra till att minska sociala hälsoskillnader. Därför är hälsoarbetet i förskola och skola en viktig start för barn och en satsning på framtida hälsa. Det finns också samband mellan levnadsvanor, hälsa och inlärning. Med hjälp av Elevhälsoportalen kan förskolor och skolor få stöd att kontinuerligt arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Verktyget

Elevhälsoportalen bygger på Skolhälsonyckeln/Hälsonyckeln för förskolan som består av sju respektive sex olika hälsonycklar. Varje hälsonyckel symboliserar ett hälsoområde, exempelvis mat, buller och fysisk aktivitet.

Med hjälp av enkätfrågor inom varje hälsoområde kan förskolan/skolan få en kartläggning av sitt hälsoarbete och utvärdera och följa upp de insatser man gjort.

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Stockholms läns landsting.

Höstterminen

Inför hösten har Elevhälsoportalens Skolhälsonyckel uppdaterats och inom kort kommer även reviderade elevhälsoenkäter att publiceras. Flera informationstillfällen är inplanerade för hösten, bland annat två för personal inom förskola och skola. Håll utkik på Folkhälsoguiden och Elevhälsoportalen för mer information om tid och plats. 

Publicerad 2016-08-11