Elevhälsoportalen stöttar skolor i arbetet mot alkohol

Nu öppnar webbverktyget Elevhälsoportalen ämnesområde Alkohol. Verktyget ska stötta skolorna i arbetet med att vara en alkoholfri miljö och i att vägleda unga att inte dricka alkohol.

I en svensk skolklass i årskurs 9 med 30 elever kan man räkna med att tre elever har en riskabel alkoholkonsumtion. I en motsvarande klass i årskurs 2 på gymnasiet kan det vara 8-9 elever som har ett riskbruk av alkohol.

Alkohol är ett gift som kan påverka flera organ i en växande kropp, bland annat kan levern och hjärnans utveckling ta skada. Alkohol har negativ effekt på kognitiva förmågor och inlärningsprocessen. Skolan är en naturligt alkoholfri miljö och bör vägleda unga i att avstå alkohol.

Alkoholbruk bland unga minskar

Alkoholbruket bland unga har minskat sedan början av 2000-talet, men fortfarande är det flera elever i en normalstor klass på högstadiet som har riskabla alkoholvanor, det vill säga har ett bruk av alkohol som riskerar att ge skador och påverka vardagen negativt.

För att belysa området alkohol i skolan öppnar Elevhälsoportalen ämnesområdet alkohol. Elevhälsoportalen är ett webbverktyg som stöttar skolor och förskolor att arbeta hälsofrämjande och där har arbete mot alkohol och alkoholrelaterade problem en given plats.

Det finns inte mycket forskning kring hur skolans alkoholpreventiva arbete påverkar unga, men Elevhälsoportalen lyfter fram några insatser som visat sig effektiva. Bland annat att ha en alkoholpolicy och att arbeta med information kring alkohol på olika sätt och att involvera hela familjen när en elev har alkoholrelaterade problem.   

Stödjer hälsofrämjande arbete i förskola och skola

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som kostnadsfritt stödjer skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Den är till för alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Med hjälp av behovsenkäter kan förskolor och skolor kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, ta del av portalens evidensbaserade insatser, genomföra valda insatser och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Publicerad 2017-02-14