Ett friskare Stockholm

Snart får 120 000 stockholmare en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014, Stockholms läns landstings stora undersökning av befolkningens hälsa. 

Undersökningen genomförs sedan 1990 vart fjärde år, och är unik i sitt slag. Hälsa Stockholm syftar till att ge kunskap om hälsa och vilka faktorer som påverkar hälsan bland länets invånare.

– Kunskapen är avgörande för planeringen av hälso- och sjukvårdens insatser. Undersökningens resultat används också av länets kommuner och stadsdelar för att bättre rikta förebyggande insatser inom exempelvis socialtjänst och skola. Resultaten presenteras i tabellform, och det är omöjligt att identifiera enskilda individer, säger Mona Backhans på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, (CES), Stockholms läns landsting som ansvarar för undersökningen.

Följa hälsoutvecklingen

Hälsa Stockholm görs vart fjärde år sedan 1990 och är en av de största hälsounderssökningarna i Sverige som sker kontinuerligt. Studien innebär att hälsoutvecklingen i länet kunnat följas under en lång tid. Sedan 2002 tillfrågas också tidigare studiedeltagare om att besvara upprepade enkäter. Det innebär att Hälsa Stockholm även kan ge viktiga svar på varför sjukdomar uppkommer.

Fokus på ungas psykiska hälsa

 – Resultat från tidigare undersökningar har exempelvis bidragit till att sätta fokus på ungas psykiska hälsa, menar Cecilia Magnusson, verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

– Forskning som baseras på Hälsa Stockholm har inspirerat politiska beslut kring satsningar på vård för unga med psykisk ohälsa. Annan forskning har bl.a. visat på betydelsen av fysisk aktivitet för tillfrisknande vid nacksmärta, snusets roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom, samt att även mildare former av psykisk ohälsa ökar risken för förtidspension, avslutar hon.

Publicerad 2014-11-13

Projektledare Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, (CES): Mona Backhans, 072-529 96 70
Verksamhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, (CES): Cecilia Magnusson, 08-123 371 77