Färre spädbarn utsätts för tobaksrök i hemmet

Barnhälsovårdens årsrapport för 2016 visar att det trots minskning är många små barn som utsätts för tobaksrök i hemmet. Men andelen rökande småbarnsföräldrar varierar stort inom Stockholms kommuner och stadsdelar.

Barnhälsovårdens årsrapport för 2016, som publicerades i slutet av maj, visar att 7,9 procent av barnen födda 2015 i Stockholms län utsattes för tobaksrök vid 0–4 veckors ålder.  Variationen mellan länets stadsdelar och kommuner är dock stor, från 0,5 till 23 procent.

De uppgifter om föräldrars rökning som Barnhälsovårdens sjuksköterskor efterfrågade när barnen var 0–4 veckor respektive åtta månader gamla, visade att rökningen har minskat hos spädbarnsföräldrar i länet. Under de senaste sju åren har andelen barn som utsätts för tobaksrök minskat med fyra procentenheter i Stockholms län.

Stora skillnader i länet

Barnhälsovårdens årsrapport för 2016 visar att späd- och förskolebarn i Stockholm överlag har bra förutsättningar för god hälsa men att det finns betydande skillnader mellan olika stadsdelar och områden i länet.

- För att ytterligare öka barns förutsättningar för god hälsa och välbefinnande behöver resurser för insatser fördelas efter barnens behov och sättas in tidigt för bästa resultat, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset.

Barnhälsovården i Stockholms län har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och når i stort sett alla barn 0–5 år. 

2016 års rapport från Barnhälsovården visar bland annat:

  • 96–97 procent av alla barn födda 2014 är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Amningen fortsätter att minska. Andelen enbart ammade barn vid fyra månaders ålder är 53 procent. För 10 år sedan var siffran 63 procent. Andelen enbart ammade barn vid fyra månaders ålder varierar från 35 procent till 68 procent mellan länets stadsdelar och kommuner.
  • Andelen fyraåringar som har fetma har varit relativt oförändrad de senaste åtta åren. Av länets fyraåringar, födda 2011, har knappt 2 procent fetma. Andelen fyraåringar med övervikt eller fetma varierar mellan 6 och 17 procent
  • Samband mellan hälsoindikatorer för barn och barnfamiljers köpkraft. Ett tydligt samband kan visas mellan låg köpkraft i familjer med barn 0–5 år och följande hälsoindikatorer: rökning i hemmet i nyföddhetsperioden, enbart amning vid 4 månaders ålder, fetma vid 4 års ålder samt kariesförekomst vid 3 års ålder.

 

Publicerad 2017-06-01