Fetman ett allt större och växande problem internationellt

Finn Rasmussen, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om fetman som ett allt större och växande problem internationellt.

I Lancet som kom ut den 2 april 2016, finns en läsvärd artikel med ny information om 1 698 befolkningsstudier från 186 länder som gäller utvecklingen av uppmätt kroppsmasseindex (BMI) bland vuxna mellan 1975 och 2014 i alla världsdelar.

BMI är ett grovt mått som fungerar bra när man vill beskriva förekomst och utveckling av fetma på befolkningsnivå (BMI ≥ 30 kg/m2). Det skulle ta stor plats att förklara hur sammanställningen av alla befolkningsstudier gjorts för världen och världsdelarna. Eftersom metodiken är god fokuserar vi i stället på resultat och samhällskonsekvenser.

Utvecklingen över tid av fetma och undervikt (BMI ≤ 18.5 kg/m2) jämfördes, vilket är relevant eftersom begreppen speglar överflöd respektive brist på mat i olika befolkningsgrupper mellan och inom många länder. Globalt ökade prevalensen av fetma från 3,2 % 1975 till 10,8 % 2014 för män och från 6,4 % 1975 till 14,9 % 2014 för kvinnor. Under samma period minskade prevalensen av undervikt från 13,8 % till 8,8 % bland män och från 14,6 % till 9,7 % bland kvinnor.

Även om undervikt kommer att förbli ett mycket stort folkhälsoproblem och ett socialt problem i många låginkomstländer, vet vi nu att fetma globalt är ett större och växande problem som hälso- och socialpolitiken, utbildningsystemen och hälsovården borde fokusera starkare på genom satsningar på förebyggande arbete. Om fetmans ökningstakt fortsätter enligt prognoserna i artikeln kommer WHO:s mål för år 2025 att bromsa fetman inte att nås. I stället kommer växande andelar av många länders bruttonationalprodukter att gå till behandling av typ 2 diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och annan samsjuklighet till fetma som utvecklas med ett par decenniers fördröjning.

Finn Rasmussen

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Publicerad 2016-04-08