Bättre mat- och rörelsevanor på grupp- och serviceboenden

Vuxna personer med utvecklingsstörning har en ökad risk för ohälsa och för tidig död på grund av ohälsosamma levnadsvanor. 


Med syfte att främja bra mat- och rörelsevanor i grupp- och servicebostäder och motverka ohälsa bland personer med utvecklingsstörning har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin utvecklat programmet Hälsofrämjande gruppbostad.

- Vuxna personer med utvecklingsstörning är en utsatt grupp med ökad risk för fetma och kroniska sjukdomar. Programmet Hälsofrämjande gruppbostad utvecklades för att hjälpa personal på grupp- och servicebostäder att främja bra mat- och rörelsevanor. Bättre levnadsvanor bland de boende på grupp- och serviceboenden kan på sikt förbättra deras hälsa och livskvalité, säger Elinor Sundblom, en av författarna till rapporten.

Studiecirklar

I arbetsrapporten Fokus Hälsa – Erfarenheter och goda exempel från hälsofrämjande arbete i grupp- och servicebostäder, utvärderas processen vid genomförandet av studiecirkeln Fokus Hälsa. Studiecirkeln Fokus Hälsa är tänkt att ge personal i grupp- och servicebostäder möjlighet att öka sin kompetens kring mat, rörelse och hälsa samt att diskutera och enas kring arbetsrutiner.

- Vår utvärdering visar att studiecirklar för personal på grupp- och serviceboenden kan vara ett bra stöd när man vill utveckla nya arbetsrutiner kring mat- och rörelsevanor bland de boende, säger Elinor Sundblom.

Svår balansgång

Studien visar att det kan vara svårt för personalen på grupp- och servicebostäder att arbeta för att främja goda mat- och rörelsevanor bland de boende. Att främja hälsosamma beteenden utan att inkräkta på individens rätt till självbestämmande är en balansgång och kan utgöra ett etiskt dilemma. Olika uppfattningar gör också att konflikter och samarbetssvårigheter kan uppstå både inom personalgrupper och mellan personal och anhöriga.

Skiftande behov

Men det finns många möjliga arbetssätt för att främja bra mat- och rörelsevanor bland de boende. Personalen kan erbjuda fysisk aktivitet och hälsosam mat, stödja individen att göra hälsosamma val och utarbeta nya rutiner och metoder i det vardagliga arbetet. Personer med utvecklingsstörning är en heterogen grupp och för att möta deras skiftande behov krävs kreativitet från personalens sida. För att detta ska vara möjligt är det viktigt med ett öppet och professionellt arbetsklimat, och personalen måste få möjlighet till stöd och kompetensutveckling.

Publicerad 2014-12-10