Folkhälsorapport 2015 – beskrivningen och analysen av hälsoläget i Stockholms län

Stockholmsregionen förändras snabbt med stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Det är viktigt att noga följa utvecklingen, så att hälso- och sjukvården och andra aktörer kan genomföra rätt insatser. Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget.

Under november 2014 fick drygt 120 000 stockholmare i åldern 16 år och uppåt en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014. I mitten av mars 2015 avslutades datainsamlingen och undersökningen övergick till sammanställning och analys. Folkhälsorapport 2015 bygger främst på data från just Stockholms läns landstings folkhälsoenkät, vårdregister och Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Sjukdomar som har störst betydelse för sjukdomsbördan

Rapporten fokuserar på de sjukdomar, skador och riskfaktorer som hade störst betydelse för sjukdomsbördan i Sverige år 2010 enligt det globala sjukdomsbördeprojektet, the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD).

GBD:s beräkningar visar hur ett begränsat antal folksjukdomar och skador står för merparten av sjukdomsbördan, mätt som summan av år levda med sjukdom samt förtida död (DALY:s).

Exempelvis ligger 17 sjukdomar och skador bakom mer än halva sjukdomsbördan i Sverige år 2013: ischemisk hjärtsjukdom, ländryggssmärta, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), fallskador, depression, demens, lungcancer, ischemisk stroke, nackvärk, kolorektal cancer, självskador inklusive självmord, diabetes, ångest, migrän, hemorragisk stroke, astma och trafikskador.

Rapporten innehåller uppgifter för Stockholms län om:

  • Förekomsten
  • Utvecklingen över tid (särskilt sedan år 2000)
  • Fördelningen över olika grupper; av de viktigaste sjukdomarna, skadorna och riskfaktorerna

– Dessutom presenteras uppgifter om sociala skillnader i hälsa i ett särskilt avsnitt. Förhoppningen är att rapporten kan bidra till en övergripande diskussion om prioriteringar. Målgrupperna för rapporten är Stockholms läns landsting som helhet och andra som arbetar för att främja hälsa och förebygga förtida död, sjukdom, skador samt hälsoskillnader mellan grupper, säger Anton Lager, huvudredaktör för Folkhälsorapport 2015.

Publicerad 2015-11-13

För ytterligare information

Anton Lager, enhetschef kartläggning och analys, huvudredaktör Folkhälsorapport 2015
Tel: 08-123 371 96, e-post: anton.lager@sll.se

Fredric Ripe, enhetschef kommunikation
Tel: 08-123 372 10, e-post: fredrik.ripe@sll.se