Hjärtinfarkt och stroke två av våra största folksjukdomar

Folksjukdomar är sjukdomar och skador med hög förekomst i befolkningen. Hjärtinfarkt och stroke är två av våra största folksjukdomar som står för stor del av sjukdomsbördan i Sverige och globalt.

Enligt skattningar för år 2013 kan femton sjukdomar och skador förklara mer än halva den svenska sjukdomsbördan. På Folkhälsoguiden ska de vanligaste av dessa presenteras under ämnesområdet Folksjukdomar & orsaker. 

 –  Grundläggande kunskap om orsakerna till de viktigaste folksjukdomarna tillhör folkhälsoarbetarens allmänbildning. Dessutom kan texterna fungera som motvikt mot påståenden i media som saknar vetenskaplig grund. Texterna kan också bidra till att kunskapsluckor på sikt täpps till samt att nya förebyggande insatser utvecklas och studeras, säger Anton Lager, chef för enheten för kartläggning och analys på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall såväl i Sverige som globalt. Under 2013 uppskattas hjärtinfarkt ha orsakat 25 procent av dödsfallen i Sverige och 15 procent globalt.

Rapporten Orsaker till hjärtinfarkt visar tydliga riskökningar vid förhöjda blodfetter, rökning, psykosociala belastningar, högt blodtryck och diabetes typ 2. För vissa andra faktorer är sambanden svagare men faktorerna är så vanliga att de ändå kan ha betydelse för insjuknandet i hjärtinfarkt på befolkningsnivå. Det gäller för låg socioekonomisk position, fetma, lågt intag av frukt- och grönt samt fysisk inaktivitet.

Stroke

Stroke ligger bakom 4,1 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige år 2013 och 4,6 procent i världen. Det finns mycket gott vetenskapligt stöd för att högt blodtryck ökar risken för stroke, i övrigt är kunskapsläget mer oklart. Till gruppen "svaga men vanliga" risker hör här låg socioekonomisk position, övervikt, hög saltkonsumtion och rökning.

Publicerad 2016-05-25