Förskolan har en unik chans

Förskolan har en unik chans att påverka barns hälsa och levnadsvanor och tidigt grundlägga vanor som de behåller till vuxenlivet. Det framkommer i den kartläggning av förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande som presenterades under ett seminarium ordnat av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) den 8 juni.

Hälsan är ojämlikt fördelad i samhället, bland annat kan man se att personer med lägre socioekonomisk status har mer ohälsosamma levnadsvanor vilket visar sig i sämre hälsa. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och därför är det viktigt med satsningar på mat och fysisk aktivitet redan i förskolan. Eftersom 95 procent av barnen i Sverige är inskrivna i förskolan har förskolan  en unik chans att påverka levnadsvanor och hälsa.

– Förskolan har möjlighet att ge barn en god start och kan på sikt utjämna skillnader i hälsa, menade Yvonne Forsell, psykiater vid CES, som medverkade vid seminariet om förskolans hälsofrämjande arbete den 8 juni.

Tre rapporter presenterades

Under seminariet presenterades tre färska rapporter om förskolans hälsofrämjande arbete med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och policyarbete.

Rapporterna bygger på en enkätundersökning som gjordes 2016 då nästan 1200 enkäter skickades ut till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan personal på förskolor i Stockholms län. Syftet var att kartlägga arbetet med att främja goda mat- och rörelsevanor i länets förskoleverksamheter samt ge förslag på förbättringar.

Medverkade i seminariet gjorde rapportskribenterna Yvonne Forsell, Maria Wikland och Andrea Friedl, samt Daniel Berglind, projektledare vid CES,  som presenterade webbverktyget Elevhälsoportalen.

 

Publicerad 2018-06-20

Senast ändrad 2020-06-30