Kartläggning visar förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande

Förskolan når nästan alla barn och har därmed har en unik potential att främja goda mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma redan bland små barn. Under 2016 gjorde Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet (KI) en kartläggning av förskolans arbete med att främja goda mat- och rörelsevanor.

Förskolan når nästan alla barn och har därmed har en unik potential att främja goda mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma redan bland små barn. 

Kartläggning

För att kartlägga förskolornas hälsofrämjande arbete med mat- och rörelsevanor skickades nästan 2300 enkäter ut till länets förskolor och 1200 enkäter till förskolechefer och verksamhetschefer för förskola i Stockholms län.

Syftet med studien som gjordes 2016 var att kartlägga arbetet med att främja goda mat- och rörelsevanor i länets förskoleverksamheter samt ge förslag på förbättringar. Vidare kan undersökningen utgöra en baslinje för utvärdering av det hälsofrämjande arbetet som kan göras med hjälp av Stockholms läns landstings webbverktyg Elevhälsoportalen – förskola.

Tre rapporter

Tre rapporter har skrivits utifrån resultatet på enkäten, en med fokus på matvanor, den andra med fokus på fysisk aktivitet och den tredje utifrån hur verksamhetschefer och förskolechefer arbetar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet inom förskolorna.

Bortfallsanalys

Bortfallsanalysen av enkäten publiceras på denna sida på Folkhälsoguiden senast under juli 2018.

 

Kontaktpersoner

För frågor om kartläggningarna kontakta i första hand:

Andrea Friedl, ansvarig för rapporten Förskolans förutsättningar att främja goda matvanor: andrea.friedl@sll.se

För frågor om kartläggningen av fysisk aktivitet kan du kontakta:

Maria Wikland, folkhälsovetare: maria.wikland@sll.se

Har du frågor om kartläggningen av hur verksamhetschefer och förskolechefers hälsofrämjande arbete inom förskola kontakta:

Yvonne Tapai Forsell, yvonne.tapai-forsell@sll.se, tel 08-123 371 61

Publicerad 2018-06-08