En bra utemiljö lockar till lek, rörelse och hälsa i förskolan

En bra utemiljö på förskolan kan locka barn till lek och öka deras fysiska aktivitet, samtidigt som den minskar exponeringen för solens ultravioletta strålar. En bra utemiljö kan genom sin utformning främja barnens hälsa.

Utemiljöerna i förskolorna kan genom sin utformning uppmuntra barn till fysisk aktivitet och lek. Det handlar om hur gårdarna utformas och vilken typ av vegetation som finns där. Med träd och annan skuggande växtlighet ökar dynamiken i leken och risken för att barnen utsätts för solbrännskador minskar. Det visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.

Studien undersökte om utemiljöns fysiska egenskaper på förskolorna kunde inverka på flera riskfaktorer samtidigt. Olika förskolor med vitt skilda förskolemiljöer valdes ut och utemiljöernas samband med barnens fysiska aktivitet, kroppsvikt, solexponering, koncentrationsförmåga och nattsömn studerades.

Barn på förskolor med utemiljöer som uppfyller de kriterier som finns i fråga om yta, topografi och vegetation har mer än 20 procent högre fysisk aktivitet. Grönskan ökar lekens dynamik och minskar den relativa exponeringen för solens ultravioletta strålning med 35–40 procent, jämfört med förskolemiljöer som inte uppfyller kriterierna. Barnen på förskolor som uppfyllde kriterierna visade sig vidare ha färre koncentrationssvårigheter och tenderade att sova längre på nätterna.

Resultaten tyder på att det är roligare för barnen att vara ute om utemiljön håller hög kvalitet, att barnen genom sin lek ökar både intensiteten och varaktigheten i sin fysiska aktivitet och kan vara ute hela dagen utan risk att få för mycket sol.

Kriterierna för förskolans utemiljö har efter denna studie börjat tillämpas kommunernas skyddsronder vid upprustning och nybyggnation. Det har lett till mätbara förbättringar i utemiljön.

Publicerad 2015-05-20