Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i Stockholms län sedan 1990-talet och det är främst bland unga man ser uppgången. Den 2 juni hölls ett välbesökt frukostseminarium om psykisk ohälsa, om trender och preventivt arbete, på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Kyriaki Kosidou, överläkare, på enheten för psykisk hälsa, CES, pratade om trender i psykisk ohälsa och om hur man kan arbeta preventivt för en bättre psykisk hälsa.
Sedan 1990 har det skett en långsiktig ökning av den psykiska ohälsan i Sverige. Den självrapporterade ohälsan, förekomst av depression och ångest, vårdkonsumtion för psykiatriska diagnoser och tillstånd och suicid och suicidförsök har ökat, främst bland unga.
Bland annat visade Kyriaki Kosidous data att elva procent av flickorna i Stockholms län i åldern 13-17 år fått psykiatrisk öppenvård 2014. Vårddataregister visar också att cirka elva procent av kvinnorna i Stockholms län fick diagnos depression och ångest 2014, vilket också visar på en större ökning över tid i jämförelse med resultat från befolkningsstudier. Motsvarande siffra för män var fem procent.

Flera orsaker

Kyriaki Kosidou menade att det är svårt att säga exakt vad det är som orsakar den ökade vårdkonsumtionen, men den kan bero på att psykiska problem diskuteras mer öppet och att många nu vågar söka vård i större utsträckning än tidigare. Ett minskat mörkertal skulle kunna förklara en del av den ökning vi ser. Men det kan också vara så att omgivningen har förändrats på ett sådant sätt att det är svårare att klara av de krav som finns och att det får fler att må psykiskt dåligt.

Preventivt arbete viktigt

75 procent av dem som lider av psykisk ohälsa visar de första symptomen före 18 års ålder. Därför är det viktigt att sätta in insatser innan barn mår dåligt eller tidigt i förloppet. Till exempel kan insatser på Barnavårdscentralen (BVC) och satsningar inom förskola och skola förhindra uppkomst och bromsa förlopp av sjukdomar, skador, psykiska och sociala problem.

Publicerad 2016-06-13