Fysisk aktivitet går före matvanor i hälsofrämjande arbete

Kommuner och stadsdelar i Stockholms län saknar ofta medel för att arbeta hälsofrämjande och överviktsförebyggande. Och när insatser görs fokuserar man mer på att främja fysisk aktivitet än på goda matvanor. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).


Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, har sedan 2004 arbetat med insatser för att förebygga och minska övervikt och fetma. Med Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) vill man vända de senaste decenniernas trend så att övervikt och fetma i stället börjar minska. För att lyckas med det arbetet krävs att regionen samarbetar med andra aktörer i länet som kan bidra till att förverkliga visionen – bland annat kommuner och stadsdelar.

Fokus på fysisk aktivitet

Under 2018 undersökte Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) hur det hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbetet Stockholms läns kommuner och stadsdelar ser ut i dag. Kunskap om dagsläget är en förutsättning för att kunna värdera, utveckla och förbättra arbetet. CES skickade en undersökningsenkät till samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholm och totalt deltog 14 stycken.
 
Resultaten visar att deltagande kommuner och stadsdelar i stor utsträckning saknar både avsatta medel och utnämnda styrgrupper för hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbete. De insatser som genomförs i kommunerna och stadsdelarna fokuserar mer på att främja fysisk aktivitet än på att främja goda matvanor. Arbetet riktas främst till barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning samt i oklar utsträckning även till kommunens medarbetare.

Mer stöd från regionen önskas

I CES enkätundersökning uttrycker kommunerna och stadsdelarna behov av ökat stöd från regionen för att förbättra det hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbetet. Stödet som önskas är fler nätverk och mer samarbete, kartläggningar och omvärldsbevakning, samt kompetensutveckling och metodstöd. Det framkom också önskemål om stöd för hälsofrämjande arbete i olika målgrupper och en tydligare indelning i externt och internt hälsoarbete.


Publicerad 2019-02-18

Kontakt