Ny rapport: Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- och stadsdelsnivå.

Stockholms läns landsting genomförde 2010 en folkhälsoenkätundersökning. Resultat från denna har bland annat presenterats i en folkhälsorapport och flera underlagsrapporter. Inte oväntat sågs stora skillnader i hälsa mellan olika kommuner i länet. Bland annat var den förväntade livslängden betydligt lägre i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Även stora geografiska skillnader fanns i förekomst av övervikt och fetma.

Stora variationer inom Stockholms län

Denna rapport skiljer sig från tidigare rapporter genom att ta utgångspunkt i beskrivningar och analyser på kommun- och stadsdelsnivå inom länet och Stockholms stad. Att det finns stora variationer på individnivå inom större geografiska områden, som kan osynliggöras på områdesnivå, är ett välkänt fenomen. Dock finns ett stort värde i att fokusera på hur olika hälsoproblem och levnadsvanor, som till exempel övervikt, fetma och vissa levnadsvanor, förekommer och samvarierar på områdesnivå. Detta ger en lättöverskådlig bild över vad kommunerna kan arbeta med för att främja befolkningens hälsa. Resultaten visar att befolkningarnas mat- och rörelsevanor skiljer sig åt mellan kommuner inom Stockholms län och mellan stadsdelar inom Stockholms stad samt att dessa samvarierar med förekomsten av övervikt och fetma.

Publicerad 2014-09-18