Tydligare patientfokus med standardiserade vårdförlopp

Bland Region Stockholms utredande enheter finns goda förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp (SVF), men även utmaningar i form av resursbrist, undanträngningar och önskemål om längre ledtider för tumörer som växer långsamt. Det framkommer i ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Standardiserade vårdförlopp (SVF) initierades av regeringen och Sveriges kommuner och landsting 2015. Syftet är att förbättra cancervården genom att korta ledtider och minska regionala skillnader.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag att följa, stödja och utvärdera implementeringen av standardiserade vårdförlopp. I det här faktabladet beskrivs resultaten från utvärderingen inom specialistvårdens utredande enheter: patologi, endoskopi och radiologi.  

Tydligare patientfokus

Specialistvårdens utredande enheter är ett nyckelområde i arbetet med standardiserade vårdförlopp eftersom de infört så kallade obokade tider. Obokade tider innebär tider för utredning med kort varsel som är reserverade specifikt för cancerpatienter.

CES utvärdering av införandet av standardiserade vårdförlopp är baserad på intervjuer med chefer, läkare, sjuksköterskor och en medicinsk sekreterare på utredande enheter inom Region Stockholm. Sammantaget var de positivt inställda till standardiserade vårdförlopp, och menade att arbetssättet har bidragit till ett tydligare patientfokus.

Rutiner underlättar – resursbrist utmanar

Enligt de intervjuade har specialistvårdens utredande enheter goda förutsättningar att införa standardiserade vårdförlopp. Arbetet har underlättats tack vare rutiner man haft sedan tidigare samt redan etablerade samarbeten med andra enheter.

Trots goda förutsättningar, upplevde man också utmaningar kopplade till införandet av standardiserade vårdförlopp. Bland annat den omfattande resursbristen och de kortade ledtiderna som ibland inte ansågs medicinskt befogade. De intervjuade uttryckte även en oro för att patienter med kroniska sjukdomar trängs undan till förmån för SVF-patienter.

Fler faktablad om SVF

Under 2019 kommer fyra faktablad om CES utvärdering av standardiserade vårdförlopp släppas. Nästa faktablad kommer att handla om SVF-koordinatorns roll och betydelse för arbetssättet. 

 

Kontakt