Hälso- och sjukvården viktig aktör för att bemöta våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har unika möjligheter att identifiera och ge stöd till såväl dem som utsätts för våld i nära relationer som förövare. En kartläggning har genomförts i Stockholms läns landsting för att identifiera personalens behov.

I samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, genomfört en kartläggning av vilka rutiner och behov som finns inom hälso- och sjukvården för upptäckt och åtgärder gällande våld i nära relationer. 

– Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Därför är det viktigt att kartlägga de behov personalen har för att kunna ge rätt hjälp, säger Lene Lindberg, psykolog vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och författare till rapporten.

Kartläggning av behov

1647 personer inom slumpvis utvalda verksamheter inom Stockholms läns landsting, SLL, besvarade enkäten som skickades ut.

Kartläggning har gjorts av utbildning, kunskap, tillgång till övergripande och lokala skriftliga rutiner, stöd av chef och kollegor, vilket behov personalen har för att kunna upptäcka våld i nära relationer samt om personalen inom olika vårdverksamheter har uppmärksammat våld i nära relationer.

I vilken omfattning olika verksamheter upptäckte våld varierade stort. Det var vanligast att våld i nära relationer identifierades på akutmottagningar och inom beroendevård.  

Störst behov hade personalen av riktlinjer och skriftliga rutiner för bland annat bemötande av våldsutsatta och vad man ska göra för att ge dem vidare hjälp och stöd.

Publicerad 2015-09-25

Kontaktperson: Lene Lindberg