Högutbildade lever sex år längre än lågutbildade

Högutbildade kvinnor och män nu kan räkna med nästan sex år längre liv än lågutbildade kvinnor och män. Det konstaterar Kommissionen för jämlik hälsa i sitt delbetänkande.

Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat delbetänkandet Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Delbetänkandet visar bland annat hur ojämlikheten i Sverige ökat. Skillnader i hälsa och dödlighet mellan, men också inom, olika socioekonomiska grupper är påtagliga.

– Vårt delbetänkande bidrar med ny kunskap om hur ojämlikheten i dödlighet utvecklas. Utvecklingen mot ökande skillnader mellan olika grupper men även inom gruppen med kort utbildning är oroande men samtidigt en ingång till en bättre förståelse av ojämlikhetens dynamik. Det ger i sin tur bättre möjligheter att också identifiera förslag som kan bidra till att hälsogapen minskas, säger Kommissionens ordförande Olle Lundberg.

Kommissionen konstaterar att åtgärder för en mer jämlik hälsa ytterst handlar om mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala positioner. 

Kommissionen identifierar två huvudsakliga inriktningar i det fortsatta arbetet med förslag för att minska hälsoklyftorna. Dels handlar det om förslag med syfte att skapa mer jämlika livsvillkor inom ett antal centrala områden för en jämlik hälsa och dels om förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för jämlik hälsa.

Kommissionen återkommer med konkreta förslag i sitt slutbetänkande i maj 2017.

Publicerad 2016-08-29