Pilotstudie för IRIS - bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Övervikt och fetma vid graviditetsstart eller en kraftig viktökning under graviditeten medför ökade risker för båda kvinnan och barnet.

Nästan var tredje kvinna som skrevs in i mödrahälsovården i Stockholms län mellan 2008 och 2010 hade övervikt eller fetma. Barn till dessa kvinnor löper även ökad risk för att själva utveckla övervikt och fetma senare i livet. Vidare är graviditet i sig en viktig riskfaktor för övervikt och fetma hos kvinnor i barnafödande ålder.

IRIS-studien

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin,  CES, har fått i uppdrag att utveckla en en metod inom mödrahälsovården för att motverka kraftig viktuppgång under graviditet och främja viktnedgång efter förlossning hos kvinnor med övervikt eller fetma. IRIS-studien skapades med syftet att utveckla en sådan metod.

Motiverande samtal (MI)

Genom motiverande samtal (MI) hoppas man kunna öka kvinnornas motivation och förmåga till att förändra sina mat- och rörelsevanor för en hälsosam graviditet eller viktnedgång efter förlossning.

MI är en metod för att stödja och motivera till förändring av levnadsvanor. MI är en patientcentrerad samtalsmetod som i många fall främjar människors motivation till beteendeförändring. Forskning visar att metoden kan underlätta för människor att ta sig ur ett riskbruk eller missbruk av alkohol samt sluta med tobaksrökning. Det finns även stöd för att MI är en verksam metod för att främja viktnedgång. 

Pilotstudie

I december 2014 avslutades en pilotstudie för IRIS-projektet och resultaten presenteras i en arbetsrapport.  

Publicerad 2014-12-22