Många aspekter av folkhälsa när ny policy lanserades

Nu är den nya Policy folkhälsa 2017–2021 för Stockholms läns landsting lanserad. Under en förmiddag samlandes ett hundratal intresserade, för att aktivt bidra via en app och lyssna till den intressanta paneldiskussionen som kom att beröra folkhälsa ut många olika aspekter.

Förmiddagen inleddes av Jessica Ericsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för folkhälsa och psykiatri samt ordförande i den politiska referensgruppen för framtagande av folkhälsopolicyn. Hon nämnde särskilt i sitt tal att ambitionen var att skapa en kort policy för alla landstingets delar och att alla måste vara med. Polititikens arbete handlar om målen och om uppföljningen, hur det ska genomföras är verksamheternas jobb.

Tonvikt på fyra områden

Folkhälsopolicyn anger fyra områden där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Stöd till individer och grupper med sämre hälsa eller med sämre socioekonomiska förutsättningar
  • Minskad psykisk ohälsa
  • Hälsofrämjande arbetsmiljöer

Reflektioner från expertpanel

Under förmiddagen reflekterade sedan en expertpanel utifrån vad dessa fyra målområden säger om:

  • Regionplaneringens roll i folkhälsoarbetet
  • Kollektivtrafikens roll i folkhälsoarbetet
  • Hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet
  • Kulturens roll i folkhälsoarbetet

Publiken kunde under förmiddagen aktivt bidra via en app och skicka in frågor som panelen sedan kommenterade och svarade på.

Förmiddagen avslutades med att Birger Forsberg, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och ordförande i styrgruppen för framtagande av folkhälsopolicy samt Cecilia Magnusson, verksamhetschef Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin sammanfattade sina intryck från dagen.
Birger Forsberg betonade vikten av att få in folkhälsan som en naturlig del i arbetet och betydelsen av att man också ser sig som en hälsofrämjande medarbetare.

Alla verksamheter har möjlighet och ansvar

Den nya folkhälsopolicyn har visionen ”Stockholms läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”. Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Publicerad 2017-03-29