Mental och fysisk aktivitet skyddar mot demens

Demens är en av våra stora folksjukdomar, ungefär 160 000 personer i Sverige är drabbade. Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhälsmedicin (CES) rapporten Orsaker till demens som tar upp orsaker och riskfaktorer kopplade till sjukdomen.

Demens är ett samlingsbegrepp för flera neurologiska sjukdomar som kännetecknas av minnesförlust och kognitiv störning. Symtomen på demens kan komma smygande och utvecklas under flera år mot allt större grad av funktionsnedsättning tills patienten får problem att hantera sitt vardagsliv.

Antalet personer som lider av demens i Sverige har skattats till 160 000. Ungefär en tredjedel av alla med demens har så stora vårdbehov att de inte längre kan bo hemma.

Orsaker och riskfaktorer

Det finns mycket gott vetenskapligt stöd för att mental och fysisk aktivitet främjar kognitiv funktion och är relaterade till minskat demensinsjuknande. Utöver det är en genetisk riskfaktor (ApoE4) samt sjukdomarna depression och diabetes tydligt förknippade med insjuknande i demens.

Folksjukdomar

Enligt skattningar för år 2015 (läs mer om sjukdomsbördan här) kan ett femtontal sjukdomar och skador förklara mer än halva sjukdomsbördan såväl i Stockholms län som i landet som helhet. På Folkhälsoguiden presenterar vi forskningen om dessa problem under ämnesområdet Folksjukdomar & orsaker.

 –  Grundläggande kunskap om orsakerna till de viktigaste folksjukdomarna tillhör folkhälsoarbetarens allmänbildning. Dessutom kan texterna fungera som motvikt mot påståenden i media som saknar vetenskaplig grund. Texterna kan också bidra till att kunskapsluckor på sikt täpps till samt att nya förebyggande insatser utvecklas och studeras, säger Anton Lager, chef för enheten för kartläggning och analys på CES.

Publicerad 2017-03-31

Kontaktperson