Metod ger elevhälsan stöd i samtal om övervikt och fetma

Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har övervikt eller fetma, vilket kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa på kort och lång sikt. Mitt Brännpunktssamtal är ett samtalsstöd som utvecklats för att ge elevhälsan stöd i samtal med barn och föräldrar om matvanor och fysisk aktivitet. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har utvärderat metodens genomförbarhet.

Det råder stor enighet om att övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem som bör förebyggas och behandlas så tidigt som möjligt. I Stockholms län kan man också se stora socioekonomiska skillnader i förekomst av övervikt och fetma, till nackdel för grupper med kort utbildning och låg inkomst.

Skolan når alla barn och elevhälsan är därför en mycket viktig resurs i arbetet mot övervikt och fetma, men i dagsläget saknas evidensbaserade metoder för detta arbete.

Utvecklad i praktisk verksamhet

Samtalsmetoden Mitt Brännpunktsamtal (MittBpSamtal) har utvecklats i praktisk verksamhet för att ge skolsköterskor stöd i de ofta svåra samtalen med barn och unga med övervikt och fetma. 

Metoden bygger på motiverande samtalsteknik och är tänkt att på ett lustfyllt sätt hjälpa eleven att hitta sin personliga väg till ”hur” beteendeförändringen ska gå till. Och syftet är att stödja eleven i att hitta sin väg att stabilisera sin vikt (’växa i sin vikt’) eller minska sitt BMI.

Utvärdering av genomförbarhet

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har utvärderat genomförbarhet av samtalsmetoden MittBpSamtal. I en ny rapport beskrivs metoden samt möjligheter och utmaningar i att genomföra den. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar.

Publicerad 2018-12-10

Kontakt