En kvinna gör en situp.

Minskad fysisk aktivitet under pandemin kan få hälsokonsekvenser

Myndigheternas åtgärder för att minska spridningen av covid-19 kan leda till att människor är mindre fysiskt aktiva. Det kan ha negativa hälsoeffekter, och äldre personer kan drabbas hårdare. Att uppmana allmänheten till daglig fysisk aktivitet är därmed viktigt. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Fysisk aktivitet har många hälsofördelar

Att vara fysiskt aktiv är bra för hälsan och minskar risken för flera kroniska sjukdomar. Studier visar bland annat att regelbunden konditionsträning minskar risken för infektionssjukdomar och kan kopplas till minskad dödlighet och insjuknande i influensa och lunginflammation. Det innebär att fysisk aktivitet är viktigt också ur ett smittskyddsperspektiv.

Stor risk för minskad fysisk aktivitet

Under coronapandemin finns stor risk för att befolkningen på kort sikt blir mindre fysiskt aktiv, som en följd av de åtgärder som införts för att minska smittspridningen av covid-19.

– För yrkesverksamma personer till exempel, kan hemarbete göra att man rör på sig mindre, eftersom en stor del av mångas dagliga fysiska aktivitet kommer från resan till och från jobbet, säger Daniel Berglind, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES.

Även fysisk aktivitet bland barn och äldre riskerar att minska. Eftersom äldre personer tillhör en riskgrupp, drabbas deras rörelsefrihet hårdare av uppmaningarna om fysisk isolering och begränsat fysiskt umgänge. Bland barn och unga kan den fysiska aktiviteten minska i och med att idrottsföreningar begränsar sin verksamhet.

Det finns även risk för minskade nivåer av fysisk aktivitet på lång sikt, till följd av coronapandemins effekter på ekonomin och arbetsmarknaden.

Viktigt att vara fortsatt fysisk aktiv

En befolkning som rör på sig mindre kan på kort sikt få negativa hälsoeffekter. Kraftigt minskad fysisk aktivitet kan leda till minskad insulinkänslighet, minskad maximal syreupptagningsförmåga, försämrad metabol hälsa och försämrad kroppskomposition, visar data.

Nu behöver allmänheten uppmanas att fortsätta vara fysiskt aktiv under coronapandemin.

– Det är extra viktigt att personer över 70 år fortsätter vara fysiskt aktiva. Nedsatt rörlighet hos äldre kan nämligen hastigt påverka hälsa och välbefinnande, säger Daniel Berglind.

De fysiska aktiviteter vi ägnar oss åt under pandemin måste förhålla sig till rådande åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Förutom hemmaträning, har utomhusträning stora fördelar eftersom risken för smittspridning är lägre utomhus. Men även vid uteträning är det viktigt att respektera rekommendationerna om fysisk distansering.

För den som vill träna på egen hand, hemma eller utomhus, finns mycket tips och råd att hitta på internet.

Råd till beslutsfattare

  • Tillgängliggör information om hälsofördelarna med fysisk aktivitet och om alternativa sätt att vara fysiskt aktiv.

  • Hemmavistelse under längre perioder är en betydande utmaning för att vara fysiskt aktiv. Att till exempel ta regelbundna aktivitetspauser vid hemarbete, promenader och att utöva muskelstärkande aktiviteter med kroppsvikt i hemmet är goda råd för att behålla hälsosamma nivåer av fysisk aktivitet under coronapandemin.

  • Särskilt fysisk aktivitet utomhus (t ex promenader, joggning eller träning på utegym) bör uppmuntras eftersom det innebär betydligt mindre risk för smittspridning.

Råd till allmänheten

  • Ta regelbundna aktivitetspauser under dagen.

  • Följ en träningskurs online. Många finns tillgängliga gratis på exempelvis youtube.com

  • Promenera i hemmet, eller utomhus så länge du håller lämpligt avstånd till andra.

  • Undvik för mycket stillasittande tid. Stå upp, helst en gång varje halvtimme.

  • Slappna av, meditera och djupandas för att hålla dig lugn.

  • Träna hemma. Världshälsoorganisationen (WHO) tipsar om och visar specifika övningar >> (tipsen är på engelska).

 

 

Publicerad 2020-05-19