Myndigheter får uppdrag för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

Utgångspunkter för Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets arbete ska vara en bättre användning av befintlig kunskap och resurser. Myndigheterna ska visa hur bland annat aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället kan medverka i ett långsiktigt arbete.

Uppdraget från regeringen är kopplat till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, och det arbete som bedrivs av Kommissionen för jämlik hälsa ska därför särskilt tas hänsyn till i genomförandet.

Dessutom ska myndigheterna också undersöka möjligheterna att få livsmedelsföretagen att på frivillig väg minska mängden socker och salt i maten.

Totalt får myndigheterna 4,4 miljoner under 2016 och uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2017.

Publicerad 2016-05-10