Ny handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm

En strategi och handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Stockholms län 2017-2020 har antagits av Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Stockholms läns landsting, Tullverket och Kriminalvården.

Syftet med strategin är att lyfta fram utvecklingsområden för länet och att bidra till att den nationella ANDT-strategin ska bli verklighet i Stockholms län. För de prioriterade utvecklingsområdena tydliggörs i handlingsplanen vad som ska göras och av vem. Fokus är på det förebyggande arbetet snarare än på vård och stöd.

Övergripande mål

Det övergripande målet för ANDT-arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det finns tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer: insatserna ska bidra till ökad jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDT ska genomföras.  

ANDT-arbete inom Stockholms läns landsting

Ett urval av de insatsområden där Stockholms läns landsting bidrar till att de olika målen i handlingsplanen uppnås:

  • Sprida metoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark (Mål 1).
  • Utveckla och sprida Elevhälsoportalen och verka för att ungdomsmottagningarna utvecklar sitt ANDT-arbete (Mål 2).
  • Implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt strategin för halverad dagligrökning i länet 2025. Fortsatt utveckling av arbetet mot våld i nära relationer. Spridning av metoden 100% ren hårdträning (Mål 3).
  • Fortsatt kompetensutveckling för personal inom mödra- och barnhälsovården kring ANDT och föräldraskap samt uppmärksamma fler barn som föds med ANDT-relaterade skador (Mål 5).

Bland befintligt arbete som bedrivs inom landstinget nämns i handlingsplanen bland annat driften av Alkoholhjälpen, Alkohollinjen, Anhörigstödet, Cannabishjälpen och Sluta Röka Linjen.

Publicerad 2017-03-07