Ny studie fokuserar på utmönstring av ineffektiva metoder

Många metoder inom hälso- och sjukvården används trots att de saknar stöd i forskning. I bästa fall är de bara onödiga, men i värsta fall kan de orsaka skada. Metoderna borde därför sluta användas eller med ett annat ord, utmönstras.

Den utmönstringsprocessen kommer nu Henna Hasson, forskare på Karolinska institutet och enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, titta vidare på inom ramen för en kommande studie. Det blir allt vanligare att det görs listor över ineffektiva metoder, men utan kunskaper om hur en utmönstring utförs effektivt har listorna liten chans att leda till några förändringar.

– Att sluta använda etablerade metoder kan vara en svår process för hälso- och sjukvården, och det är faktorer både på individnivå och på systemnivå som styr. Vad man gör i sitt arbete påverkas av normer och värderingar på arbetsplatsen. På systemnivå spelar sådant som till exempel ekonomi en avgörande roll för om man beslutar att sluta använda metoder, menar Henna Hasson.

Nytt ramverk och nya praktiska verktyg

Studien kommer innebära intervjuer med nyckelpersoner i Stockholms län och i Region Östergötland för att undersöka hur utmönstring uppfattas. Dessutom kommer ett urval av professionella följas under en utmönstringsprocess för att undersöka hur de upplever och hanterar processen. Utöver det kommer också ett nytt ramverk för utmönstring utvecklas och praktiska verktyg samt policyförslag kommer också att tas fram.

– Fokus i studien är att minska glappet mellan forskning och praktik. Vi vill bidra med ett nytt perspektiv till detta dilemma genom att studera ineffektiva metoder och hur dessa kan utmönstras snarare än hur nya metoder kan införas, säger Henna Hasson.

Publicerad 2017-10-24

Senast ändrad 2020-06-30