Nytt arbetssätt ska upptäcka psykisk ohälsa hos asylsökande

Siffror från Socialstyrelsen visar att 20-30 procent av de asylsökande mår psykiskt dåligt. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos asylsökande och kunna erbjuda hjälp är därför viktigt. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tar nu fram ett nytt arbetssätt för att psykisk ohälsa lättare ska upptäckas vid den första hälsoundersökning som erbjuds asylsökande.

Hälsoundersökningen för asylsökande är viktigt för att tidigt identifiera vårdbehov, möjliggöra hälsofrämjande insatser och informera om det svenska sjukvårdsystemet. Många som kommer hit som flyktingar bär på trauman, från tiden före och under migrationen. Idag används inget enhetlig och evidensbaserat arbetssätt inom asylhälsovården för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och erbjuda bedömning och stöd för det.

Hälsoundersökning fyller viktig funktion

CES har tidigare visat på att täckningsgraden för hälsoundersökningar i Stockholm generellt varit låg, men att den sedan 2015 förbättrats. Samma rapport visade också att både asylsökande och vårdpersonal upplever att hälsoundersökningarna fyller en viktig funktion, bland annat för att identifiera psykisk och fysisk ohälsa och informera om rätten och tillgången till hälso- och sjukvård.

Därför startas nu ett nytt projekt som syftar till att främja psykisk hälsa inom ramen för befintliga insatser för asylsökande. Projektgruppen ska ta fram ett nytt arbetssätt för att underlätta tidig upptäckt av psykisk ohälsa genom screening av psykisk hälsa, systematisering av dokumentation och vidareremittering till rätt instans.

Verktyg som inkluderar alla

Skattningsskalan som ska implementeras kallas Refugee Health Screener - 15 (RHS-15) och är framtagen för att mäta symptom på depression, ångest och post traumatiskt stress symptom (PTSD) hos flyktingar. I Sverige används en modifierad version med 13 frågor som är validerat och anpassad till svenska omständigheter. Syftet är att genom screening indikera psykisk ohälsa och underlätta remittering för vidare bedömning och eventuell diagnostik. Psykisk ohälsa kan vara svårt att prata om och bedöma, därför är det viktigt att möjliggöra användningen av ett verktyg som underlättar det och inkluderar alla i målgruppen.

En gemensam struktur för hälsosamtalet och dokumentation av psykisk hälsa i journalsystemet kommer göra det möjligt att utvärdera hälsoläge- och hälsobehov inom målgruppen samt bidra till kompetenshöjande insatser kring psykisk ohälsa.

Pilotprojekt på vårdcentraler

I slutet av maj startade försök med att införa RHS-15 under hälsoundersökningen samt att strukturera åtgärdsvägen för de asylsökande och migranter som har behov av stöd för psykisk ohälsa, på vårdcentralerna i Rissne och Rågsved, Stockholms län.

Till hösten ska RHS-15 integreras i dokumentationsmallen för hälsoundersökningen och implementering och utvärderingen av användningen av RHS-15 och det nya arbetssättet det ska pågå i sex månader.

Publicerad 2018-06-12