Öppna jämförelser Folkhälsa 2014

Stockholmarna lever längre, får färre hjärtinfarkter och är bäst i Sverige på att äta frukt och grönt, visar rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2014. Samtidigt är riskbruk av alkohol och stillasittande fritid vanligare i Stockholm än i resten av landet.

Stockholmarnas hälsa fortsätter att bli bättre på ett övergripande plan, visar rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2014, från Sveriges Kommuner och Landsting. Medellivslängden har ökat, förekomsten av hjärtinfarkter har gått ner och färre röker i Stockholm än i de flesta andra landsting och regioner i Sverige. Ungefär tre av fyra stockholmare anser själva att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd, vilket ligger över genomsnittet i landet. 

I Stockholms län är medellivslängden bland de högsta i landet med ett snitt för kvinnor på 84,1 år och för män på 80,2 år. I Stockholms län har också medellivslängden ökat något mer än för riket som helhet jämfört med föregående mätning 2010. Färre stockholmare insjuknar i hjärtinfarkt. Stockholms län har nu de lägsta siffrorna i landet för hjärtinfarkt. 103 fall per 100 000 kvinnor, och 284 fall per 100 000 män.

Förebyggande arbete för bättre hälsa

Samtidigt pekar rapporten på ett antal områden där Stockholms län ligger sämre till än övriga landsting och regioner – som riskbruk av alkohol, stillasittande fritid och psykiskt välbefinnande. 21 procent av kvinnorna och 17 procent av männen i Stockholms rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket ligger högt i jämförelse med andra landsting och regioner, men är också en förbättring sedan förra mätningen 2010. Riskbruk av alkohol har minskat något i Stockholms län, men siffrorna är fortfarande bland de högsta i landet – 16 procent av kvinnorna och 22 procent av männen anger att de konsumerar alkohol i en mängd som utgör en hälsorisk. 

SLL har genomfört flera förebyggande satsningar under året för att stärka stockholmarnas hälsa. Bland annat har tre nya hälsomottagningar öppnat, flera projekt har startat upp för att minska förekomsten av fetma och övervikt och primärvården har stärkts upp för att snabbare kunna hjälpa unga med psykisk ohälsa.

Om Öppna jämförelser Folkhälsa 2014

Socialstyrelsen ger den 15 december 2014 i samverkan med SKL och Folkhälsomyndigheten ut en rapport om folkhälsan i Sverige, Öppna jämförelser Folkhälsa 2014. Rapporten beskriver hälsoläget i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor. Jämförelser görs mellan riket och landets regioner/landsting och kommuner. Data jämförs också över tid där så är möjligt. En viktig källa till information i rapporten är den nationella befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor”.

Länk till rapporten

Publicerad 2014-12-17