Uppföljning av första linjen psykisk ohälsa för barn och unga visar på områdesskillnader

En rapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tagit fram kring första linjens psykisk ohälsa visar att det finns områdesskillnader inom Stockholm län. I socialt utsatta områden har en lägre andel barn och unga besökt första linje mottagningar.

Ju högre andel arbetslösa, utrikesfödda eller andel familjer med låg köpkraft i området desto lägre andel barn och unga som hade kontakt med första linje verksamhet. Detta antyder att det finns stora mörkertal av barn i behov av hjälp, vilket även tillgänglig forskning visar.

Vuxit kraftigt sedan start

Första linjen psykisk ohälsa barn och unga har växt kraftigt sedan starten år 2014. År 2016 var det mer än 8 000 barn och unga som fick stöd och hjälp. Detta motsvarar cirka två procent av befolkningen i aktuell ålder.

Cirka 5,5 procent av barn och unga har kontakt med BUP som utgör specialistnivån. Följaktligen har mer än dubbelt så många barn och unga kontakt med specialistnivån jämfört med första linjen, två procent, vilket är det omvända förhållandet i jämförelse med andra specialiteter.

Utvecklingsområden

I rapporten nämns också flera utvecklingsområden:

  • För att stärka första linjens förutsättningar och tillgänglighet kan antalet anställda utökas och omfatta mer än 1-2 psykologer.
  • En jämnare geografiska spridning av mottagningarna skulle kunna underlätta tillgänglighet och samverkan.
  • För barn i åldrarna 0-3 år kan kompetensen behöva stärkas.
  • Samarbetet inom första linjemottagningar mellan psykologer och medicinsk personal kan behöva stärkas liksom samverkan med andra aktörer i det omgivande samhället.
  • Vilka sökande som bör tas omhand av BUP respektive första linjen behöver tydliggöras.

Analys av vårdregisterdata och intervjuer

Uppföljningen har utförts genom att analysera vårdregisterdata och genom intervjuer av anställda på första linjemottagningar, 86 procent av mottagningarna har deltagit, samt nyckelpersoner inom BUP och Barnhälsovården (BHV). En kartläggning av första linjemottagningarnas kontaktkort på 1177 samt deras hemsidor har också utförts.