Fysisk träning lika effektivt som läkemedel och terapi vid depression

Ny forskning visar att motion är minst lika effektivt som traditionell behandling med terapi och läkemedel mot mild till måttlig depression. Det visar Regassa-studien som gjorts av sex landsting tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Karolinska Institutet och Lunds universitet.

- Fysisk träning ger både biologiska och psykologiska effekter. Träningen påverkar hjärnan att utveckla nya nervceller och stresståligheten ökar. Effekter på måendet sker oavsett vilken intensitet träningen har, säger Yvonne Forsell, psykiater, professor vid Karolinska Institutet och verksam vid CES.

Unikt forskningsprojekt

Regassa är ett unikt svenskt forskningsprojekt som undersökt effekten av fysisk aktivitet jämfört med internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.

946 personer med mild till måttlig depression deltog i studien. Deltagarna delades in en av tre grupper med olika behandlingsformer. En grupp fick traditionell behandling som är den som primärvården oftast erbjuder, med terapi och/eller läkemedel. En annan grupp fick kognitiv beteendeterapi, KBT, över nätet och deltagarna i den tredje gruppen ordinerades träning tre gånger i veckan. Gruppen som ordinerades fysisk träning delades i sin tur in i tre olika intensitetsgrupper.

Resultaten visade att fysisk träning och Internetbaserad kognitiv beteendeterapi var lika effektiva som sedvanlig behandling efter tolv veckors behandling.

Depression ett folkhälsoproblem

Bakgrunden till studien är att depression är ett folkhälsoproblem som orsakar stora kostnader för samhället. De flesta behandlas inom primärvården och de behandlingsalternativ som erbjuds är antidepressiv medicinering och kognitiv beteendeterapi, enskilt eller i grupp.

I Regassa-studien ville man pröva andra enkla behandlingsalternativ som kan erbjudas vid vårdenheter runt om i landet.

Publicerad 2015-05-20