Nytt regionalt vårdprogram - alla har en roll i arbetet mot övervikt och fetma

I samband med uppföljning av Stockholms läns landstings Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) framkom önskemål om att ta fram ett regionalt vårdprogram (RVP) om övervikt och fetma. Syftet med RVP är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Övervikt och fetma är vanligt och ett stort folkhälsoproblem. Andelen av den vuxna befolkningen i Stockholms län med övervikt uppskattas till 33 procent och andelen med fetma till 10 procent. Fetma är förenat med ökat kroppsligt och själsligt lidande för den enskilde samt stor kostnad för samhället.

Bemötande viktig del av behandling

 RVP övervikt och fetma innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vidare ger RVP konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Nå dem som söker av andra skäl

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl. Patienter i alla åldrar och delar av vårt landsting har rätt till god vård och gott bemötande av kompetent personal. 

Publicerad 2016-12-20