Vita piller ligger utspridda på en blå bakgrund

Registerstudie ger stöd för statiner under pandemin

Behandling med blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner, är inte kopplad till högre risk att dö i covid-19. Det visar resultaten från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) registerstudie. I vissa grupper syns ett samband mellan statinanvändning och lägre dödlighet i covid-19, särskilt hos personer med kranskärlssjukdom.

Viktigt att behandlingsrekommendationer för statiner följs under pandemin

Coronapandemin fortsätter att utvecklas snabbt. Därför pågår intensivt arbete för att identifiera möjliga förebyggande insatser samt eventuella risker med läkemedelsbehandling. Särskilt intresse har riktats mot statiner, som i dag är det vanligast förskrivna läkemedlet mot höga blodfetter och används i stora patientgrupper för behandling och prevention vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Personer med dessa sjukdomar är överrepresenterade bland individer som drabbas av svår covid-19-sjukdom.

Statiner minskar nivåerna av det skadliga kolesterolet och har dessutom inflammations- och blodproppshämmande effekter. Det har lett till att statiner föreslagits som en möjlig förebyggande behandling. Samtidigt gav tidiga rapporter upphov till diskussioner om möjliga risker med statinbehandling i samband med covid-19.

– Resultaten från den här studien stärker nuvarande rekommendation om att fortsätta behandling med statiner hos de individer som har indikation enligt gällande riktlinjer. Med tanke på att hjärt-kärlsjukdom tycks vara en riskfaktor för död i covid-19 kan läkemedelsbehandling för att förebygga nya hjärt-kärlhändelser vara särskilt viktig under pandemin, säger rapportförfattaren Rita Bergqvist.

Lägre dödlighet i vissa grupper

I CES rapport jämfördes risken att dö i covid-19 för individer med och utan statinbehandling. CES undersökte anonymiserade registerdata för alla personer över 45 år som var folkbokförda i Stockholms län. Statinanvändning mättes som uthämtning av statinpreparat på recept eller via Apodos från 1 mars 2019 till 28 februari 2020.

– Registerstudien ger inte stöd för någon ökad dödlighet hos individer som tagit ut recept på statiner under året före pandemin. I stället ser vi en något lägre dödlighet i den här gruppen, efter att vi tagit hänsyn till ålder och underliggande sjukdomar, säger Rita Bergqvist.

Den lägre dödligheten syns särskilt bland statinanvändare med kranskärlssjukdom, visar rapporten.

En styrka att studien baseras på hela befolkningen

Resultatet ligger i linje med flera observationsstudier av statiner hos sjukhusvårdade patienter med covid-19. Tolkningen av tidigare resultat försvåras dock av metodologiska problem.

CES studie har styrkor eftersom den är avgränsad till att belysa eventuella förebyggande effekter och baseras på hela befolkningen. Den rör dessutom förskrivning av statiner under året innan pandemin, så att sjuklighet i covid-19 inte kunnat påverka receptuttagen. Ytterligare en styrka är att utfallet död i covid-19 enligt Dödsorsaksregistret, är relativt specifikt i jämförelse med till exempel sjukhusinläggning eller totaldödlighet.

Rapporten är ett led i Region Stockholms kartläggning av pandemin på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Rapporten är framtagen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm, och arbetet har skett med stöd av forskare vid Karolinska Institutet.

Publicerad 2021-01-13

Kontakt

Rita Bergqvist

Rapportförfattare