Bilden visar stenstatyn lustgården som består av en man med bar överkropp. Bakom honom står en kvinna

Risk för minskat barnafödande och ökad utsatthet under krisen

Coronakrisen kan påverka stora delar av tillvaron, även sexlivet. Enligt en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) kan krisen leda till mindre sex, minskat barnafödande, obehandlade könssjukdomar och en ökad risk för våld i hemmet.

Sexlivet kan påverkas på flera sätt

Coronapandemin kan tänkas påverka människors sexliv i flera avseenden. Oro för att bli smittad eller att själv överföra smitta kan få fler att avstå ifrån eller känna stress i samband med sex som innefattar nära fysisk kontakt med andra. Det finns rapporter om att pornografianvändandet, användningen av dejtningappar och försäljning av sexleksaker ökat sedan början på pandemin.

– Vi håller på att tillsammans med RFSU ta fram fördjupade råd om säkrare sex i coronatider. Råden kan bidra till att minska potentiell oro hos personer när det kommer till smittorisk i samband med sex, säger Elias Svedberg, handläggare på arbetsgruppen för SRHR vid CES, Region Stockholm.

Några råd ger även rapporten.

Risk för minskat barnafödande

Paradoxalt nog kan coronapandemin, trots sexhinder, innebära att risken för oönskade graviditeter och oupptäckta könssjukdomar (STI) ökar. Under pandemin har nämligen vården tvingats ställa om. Ungdomsmottagningar och andra mottagningar som bedriver förebyggande insatser och behandling med koppling till SRHR har under en period stängt sina drop in-mottagningar. Till exempel Stockholms mansmottagning, barnmorskemottagningar och mottagningar inom vårdval sexuell hälsa i Region Stockholm.

Region Stockholm har dock vidtagit åtgärder för att säkerställa tillgång till abortvård under coronapandemin, och det finns inga uppgifter om att tillgången skulle minska. Men eventuella besöksförbud, som förhindrar medföljare, kan leda till ökad psykisk påfrestning i samband med aborter. Som med all vård finns även en risk att patienten själv väljer att skjuta upp besök till följd av oro för att bli smittad av covid 19, vilket kan innebära ökad risk för till exempel sena aborter.

Coronakrisen har även medfört lågkonjunktur och man vet sedan tidigare att ekonomiska kriser tenderar att leda till minskat barnafödande.

– Ekonomisk oro brukar leda till att fler avstår från att skaffa barn, säger Elias Svedberg.

Ökad risk för våld i hemmet

Risken för våld i nära relationer ökar med den fysiska isoleringen. Det har flera länder redan vittnat om under den pågående krisen. Antal samtal till Kvinnofridslinjen i Sverige, som vänder sig till personer som utsatts för våld, har ännu inte ökat under coronapandemin. Men möjligheten att söka hjälp är mindre när man som våldsutsatt är isolerad i hemmet med sin förövare.

– När den fysiska isoleringen minskar kan det komma att bli ett ökat tryck på Kvinnofridslinjen och fler kan komma att söka hjälp hos kvinnojourer och kriscentrum som riktar sig till våldsutsatta, säger Elias Svedberg.

Hbtqi-personer särskilt utsatta

En annan utsatt grupp i isoleringen är unga hbtqi-personer. De känner sig mindre trygga hemma jämfört med andra ungdomar, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från 2019. De är även mindre benägna att prata med familjemedlemmar vid bekymmer och oro, samtidigt som de i större utsträckning söker stöd hos andra utanför familjen.

– Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt fortsatt behålla preventiva insatser inom SRHR, som förebyggande arbete mot våld i nära relationer samt prevention av könssjukdomar och infektioner i de reproduktiva organen. Och särskilt viktigt är det att hälsofrämjande och förebyggande insatser når de invånare som är mest sårbara, säger Elias Svedberg.

Råd till allmänheten

Om sex och fysisk kontakt

All fysisk kontakt med andra, inklusive sex, utgör en smittrisk för covid-19. Om du vill ha sex med någon som inte är en fast partner, tänk på följande:

  • Ha sex på distans. Prioritera att ha sex och dejta online, via telefon och sms.
  • Ha sex med så få som möjligt.
  • Använd kondom – viruset har hittats i både sperma och avföring.
  • Begränsa kyssandet. Kyssar överför lätt coronavirus. Därför ska du undvika att kyssa personer utanför din allra närmsta krets eller personer som inte är symtomfria.
  • Du är din säkraste sexpartner. Det är säkert att onanera.

Vid våld i nära relationer

Du som utsätts för våld av en person i din närhet kan anonymt vända dig hit:

Du som utsätter eller riskerar att utsätta andra personer för våld i nära relationer kan vända dig hit:

Vid sex mot ersättning eller sex som självskadebeteende

Du som fått ersättning för att ha sex med någon eller skadar dig med sex och är i behov av stöd kan vända dig hit:

Barn och SRHR

Barn, och vuxna som möter barn i sitt arbete, som vill veta mer om SRHR och coronapandemin kan vända sig hit:

Publicerad 2020-05-26

Vad är SRHR?

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är ett område som bland annat omfattar människors sexualliv, möjligheten att få barn och rätten att bestämma över sin egen kropp fritt från tvång, våld och diskriminering. SRHR har stor betydelse för människors välbefinnande och relationer.

Kontakt