Sämre hälsa bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län

Utlandsfödda kvinnor i Stockholms län rapporterar i nära dubbelt så hög grad sämre hälsa än kvinnor födda i Sverige, visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

I Stockholm har 22 procent av invånarna utländsk bakgrund. Att utlandsfödda kvinnor har en sämre hälsa förklaras med faktorer som dels handlar om den situation man har innan migrationen och dels handlar det om de levnadsvillkor man får efter migrationen. Forskning visar att det finns ett samband mellan att vara utlandsfödd och rapportera sämre hälsa som delvis kan kopplas till sociala och ekonomiska förhållanden i mottagarlandet.

– En viktig förklaring till att man rapporterar sämre hälsa är att många utlandsfödda kvinnor lever under sämre sociala och ekonomiska förhållanden än kvinnor födda i Sverige, säger Sara Fritzell som gjort studien.

Det är främst är kvinnor födda utanför Europa som rapporterar sämre hälsa. Detta förklaras delvis av låg social position och ekonomiska problem. Utlandsfödda kvinnor kan drabbas av social exkludering, som bland annat kan handla om diskriminering, svårigheter att få jobb, att man bor i fattigare områden och har en lägre inkomst jämfört med kvinnor födda i Sverige. Stressen som uppstår av att behöva kämpa för att klara av de vardagliga behoven påverkar hälsan negativt.

– Insatser för att hjälpa utlandsfödda kvinnor, främst kvinnor födda utanför Europa, kan vara att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning och ackreditering av utländsk utbildning är viktiga delar av detta, menar Sara Fritzell.

Studien utfördes utifrån data från Hälsoenkäten som gjordes i Stockholms läns landsting 2010, där deltagare själva har fått svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor.

Publicerad 2014-12-08

Kontaktperson: Sara Fritzell