Lär dig Motiverande samtal och ge stöd  till förändring

Med Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) kan människor få hjälp att förändra sina levnadsvanor. Nu har du chansen att lära dig hur du kan använda MI i mötet med patienter.

Motiverande samtal används inom landstinget  för att åstadkomma livsstilsförändringar när det till exempel gäller tobaksbuk, riskbruk av alkohol och fysisk aktivitet. Metoden handlar om att genom samtal stärka personens egen motivation till förändring.

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskrivs tre nivåer av åtgärder; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal där MI nämns som en av de samtalsmetoder som kan användas i det hälsofrämjande förhållningssättet och arbetet.

Under hösten 2016 erbjuder CES ett flertal kurser i Motiverande samtal, från grund- och fördjupningsutbildningar i Motiverande Samtal till mer specifika kurser i hur man bemöter personer som har ett riskbruk av alkohol och hur man kan diskutera tobaksstopp med någon som röker. (Se länk till höger). Kurserna vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper som arbetar med stöd till förändring av levnadsvanor.

Stärka personens motivation

Motiverande samtal är en metod som används för att uppnå varaktiga beteendeförändringar. Metoden utvecklades under 1980-talet för att behandla alkoholberoende, men används idag inom flera former av beteendeförändringar. Det handlar om att stärka personens egen motivation och tilltro till sin förmåga att kunna åstadkomma en beteendeförändring.

Publicerad 2016-08-31