Seminarium med fokus på alkohol och Alkohollinjens förebyggande arbete

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med forskare från Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet (KI) bjöd den 15 april in till ett frukostseminarium om alkoholens roll för den svenska sjukdomsbördan, alkoholvanornas utveckling över tid samt Alkohollinjens verksamhet.

Seminariet inleddes med att Emilie Agardh, forskarassistent vid KI, presenterade alkoholens roll för den svenska sjukdomsbördan. Det mått som används kallas DALY, på svenska funktionsjusterade levnadsår, och det visar hur många friska år man förlorar på grund av att man dör för tidigt eller är sjuk. Enligt detta mått uppgick alkoholens andel av den totala sjukdomsbördan i Sverige år 2013 till 3,64 %. Det motsvarar cirka 93 000 förlorade friska år i för tidig död och sjukdom och innebär att alkohol är den sjunde största riskfaktorn för sjukdomsbördan i Sverige.

Alkoholvanor över tid

Kozma Ahacic, handläggare, CES, beskrev sedan utvecklingen av befolkningens alkoholvanor över tid. Utveckling går åt rätt håll, vi dricker allt mindre alkohol. Särskilt markant har minskningen av alkoholkonsumtionen varit bland ungdomar och unga vuxna. I årskurs 9 uppger 56 procent av eleverna att de inte dricker alkohol alls och bland elever i årskurs 2 på gymnasiet gäller detsamma 30 procent. Dock ökar antalet personer som vårdas för alkoholförgiftningar i åldersgruppen 15 år och äldre. Efter presentationen följde en intressant diskussion om möjliga förklaringar till detta.

Alkohollinjen - stöd som erbjuds personer med alkoholproblem, anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården.

Kerstin Damström Thakker, driftsansvarig på Alkohollinjen, presenterade dess nuvarande och planerade utveckling. Alkohollinjen är en nationell stödlinje, som sedan starten 2007 drivs inom Stockholms läns landsting och sedan 2012 på CES, med statlig finansiering. Under senare år har antalet anhöriga som tar kontakt med linjen ökat och de är idag fler än de klienter som ringer för egen del. Eftersom klienterna oftare har upprepade kontakter med Alkohollinjen genomförs ändå de flesta samtalen med dem. All personal som svarar i telefon på linjen har en gedigen utbildning i Motiverande samtal. Vill man som personal inom hälso- och sjukvården ha handledning av medarbetare på Alkohollinjen kan man både ringa och maila.

Publicerad 2016-04-29