Skolan viktig för att öka barns fysiska aktivitet

Skolan har stora möjligheter att nå alla barn med interventioner för att öka den fysiska aktiviteten. Interventionerna bör innehålla flera olika komponenter och gärna involvera familj och lokalsamhälle för att lyckas, det framkommer i ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet ligger, tillsammans med fetma och andra följdsjukdomar, bakom en stor del av sjukdomsbördan i Sverige. Ohälsan är ojämnt fördelad i befolkningen och redan bland skolbarn kan man se tydliga sociala skillnader, till nackdel för grupper med låg utbildning och inkomst. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt främja fysisk aktivitet och att använda arenor som når alla barn.

Interventioner bör inkludera fler olika komponenter

En litteraturstudie, som gjorts vid Karolinska Institutet, visar att det är möjligt att öka den fysiska aktiviteten bland barn genom insatser i skolan. Forskningen visar också att insatser som specifikt fokuserar på att minska stillasittande eller skärmtid kan ge effekt.

Interventionerna bör inkludera både en utbildningskomponent och en miljökomponent, exempelvis genom anpassning av strukturer, lokaler eller utemiljöer så att dessa underlättar eller stimulerar till rörelse.

Det är också bra att involvera föräldrar/familjen och gärna också lokalsamhället i interventionerna.

Enligt en översikt riskerar interventioner som enbart fokuserar på utbildningsinsatser att öka sociala hälsoskillnader, medan detta inte gäller för interventioner som fokuserar på miljön.

Publicerad 2018-06-11

Senast ändrad 2020-06-30

Kontakt