Sluta-Röka-Linjens årsrapport 2015

Närmare en tredjedel av dem som kontaktar Sluta-Röka-Linjen för stöd att sluta röka är rökfria efter tolv månader. Det visar utvärderingen som presenteras i Sluta-Röka-Linjens årsrapport.

Sluta-Röka-Linjen (SRL) är sedan arton år en nationell samhällstjänst för att minska tobakens skadeverkningar. Linjen drivs av Stockholms läns landsting och finansieras av statliga medel. Syftet är att erbjuda telefonstöd till rökare och snusare som vill förändra sina tobaksvanor.

Genom kvalificerad rådgivning och innovativa tekniska lösningar har en utveckling skett som lett till att Sluta-Röka-Linjen är en billig livräddande insats. Det visar årets rapport "Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen” där kostnaden per vunnet levnadsår ligger med god marginal under den övre gränsen som Socialstyrelsen bedömer som låg kostnad (under 100 000 per vunnet levnadsår eller vunnen QUALY, Ouality-adjusted Life Year).Fortlöpande utvärderingar och uppföljningar visar på att mellan 27–34 procent av de som tar kontakt för stöd att sluta är rökfria vid 12 månaders uppföljning.

Publicerad 2016-07-04