Sociala skillnader i vårdkonsumtion

Ett nytt faktablad från CES visar att det finns sociala skillnader i hur stockholmare konsumerar vård.

Hälsan är ojämlikt fördelad  bland Stockholms läns befolkning och följer en social gradient med gradvis sämre hälsa med fallande socioekonomisk position. Detta borde följas av motsvarande högre konsumtion av vård med fallande socioekonomisk position. Det är dock inte en självklarhet att upplevt behov av vård resulterar i motsvarande konsumtion av vård.

Tidigare studier har visat att individer med lägre socioekonomisk position i högre utsträckning än individer med hög socioekonomisk position avstår från att söka vård trots upplevt behov. I denna studie har öppenvårdsdata analyserats för att undersöka om det finns sociala skillnader

Det är svårt att objektivt mäta vårdbehov, men i denna studie har individernas upplevda hälsotillstånd använts som en indikation på deras vårdbehov. Registerdata för sjukvårdskonsumtion och sociodemografiska faktorer har kombinerats med enkätdata där vi har haft tillgång till självrapporterade uppgifter om hälsotillstånd. Utifrån dessa uppgifter har sociala skillnader i vårdkonsumtion kunnat analyseras med hänsyn tagen till skillnader i behov av vård.

Publicerad 2014-11-11

Kontaktperson: Janne Agerholm