Standardiserade vårdförlopp både stärker och utmanar primärvården

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en nationell satsning som ska förbättra cancervården. Primärvårdsenheter i Region Stockholm är positiva till SVF, men upplever utmaningar med att etablera arbetssättet. Det framkommer i ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).


Standardiserade vårdförlopp (SVF) initierades av regeringen och Sveriges kommuner och landsting 2015. Målet med SVF är att förbättra cancervården genom att korta väntetider och minska regionala skillnader. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag att följa, stödja och utvärdera implementeringen av SVF. I faktabladet som nu publiceras presenteras resultaten från utvärderingen inom primärvården.


Patienter blir snabbare omhändertagna

Majoriteten av patienter söker sig i första hand till en vårdcentral vid misstanke om sjukdom. Det innebär att primärvården har en nyckelroll i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

CES utvärdering är baserad på intervjuer med läkare och sjuksköterskor på 24 primärvårdsenheter inom Region Stockholm. Enligt de intervjuade är de främsta styrkorna med SVF att patienterna blir snabbare omhändertagna och smidigare remitterade. Och dessutom upplever man att samarbetet mellan primärvården och specialistvården blivit bättre tack vare SVF.

Samtidigt beskrevs att kunskapsnivån om SVF varierar bland primärvårdsläkare, vilket medför svårigheter att etablera remissrutiner, samarbete och ett gemensamt förhållningsätt. För att förbättra SVF efterfrågades tydligare direktiv kring primärvårdens och specialistvårdens respektive ansvarsområden.
 

Tre råd till primärvårdsenheter

Enheten för implementering och utvärdering vid CES har formulerat följande råd om förbättrande åtgärder till primärvårdsenheter:

  • Gör en utvärdering för säkra att kunskap om SVF och tolkningar av kriterierna för symtom finns hos alla.
  • Arbeta aktivt för att upprätthålla gemensamt arbetssätt kring information till patienterna.
  • Inför kontinuerligt kunskapsutbyte mellan primärvården och specialistvården.

Fler faktablad om SVF

Under 2019 kommer fyra faktablad om CES utvärdering av standardiserade vårdförlopp släppas. I maj publicerar vi nästa faktablad i serien, som handlar om SVF inom utredande enheter.

 

Publicerad 2019-04-10

Kontakt