Inspirationsdag med starkt fokus på cancerprevention

I slutet av maj medverkade CES i en inspirationsdag om standardiserade vårdförlopp.

Diana Corman och Sara Delilovic, CES, presenterade arbetet med utvärderingen av standardiserat vårdförlopp under inspirationsdagen.

Mellan 2015 och 2018 genomfördes en nationell satsning på standardiserat vårdförlopp (SVF) inom cancervården, för kortare väntetider och en mer jämlik vård. Målet är att ingen cancerpatient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) att utvärdera implementeringen av standardiserat vårdförlopp i regionen. 

Röster från vården och undanträngning

Syftet med utvärderingen är att identifiera och beskriva förklaringsfaktorer som främjar och försvårar SVF inom cancervården ur patientens och vårdpersonalens perspektiv. Arbetet under 2018 handlar om att följa upp tidigare intervjuer med nya samtal inom olika vårdförlopp och utredandeenheter. Dessutom genomförs en kvantitativ studie om potentiell undanträngning av andra patientgrupper som ett resultat av standardiserat vårdförlopp. Under inspirationsdagen presenterade Diana Corman och Sara Delilovic, CES, resultaten från utvärderingen så långt. 

Inspirationsdag med fokus på framtiden

Den 28 maj höll Regionalt cancercentrum en inspirationsdag där omkring 120 deltagare fick möjlighet att inspireras och ta del av varandras erfarenheter. Det har gått fyra år sedan standardiserat vårdförlopp infördes och redan nu ser man vissa förbättringar gällande ledtiderna. Nu blickar man framåt och inspirationsdagen fokuserade på cancerprevention.

Deltagarna fick lära sig om mer om förutsättningar för multidisciplinära samverkan och Botkyrkaprojekt om Goda vanor som del i en satsning av en jämlik cancervård. Deltagarna fick även ta del av primärvårdens arbete med bland annat nya kunskapsteam och teledermatoskopi: Ett effektivare sätt att diagnosticera hudcancersamt projekt inom kompetensförsörjning av specialistutbildad personal. 

Dagen avslutades med en paneldiskussion om framtiden och fortsättningen med SVF. I paneldiskussionen deltog bland annat hälso- och sjukvårdslandstingsråden Anna Starbrink och Dag Larsson,  Lena Sharp, enhetschef för RCC Stockholm Gotland, och företrädare för flera av Stockholms läns sjukhus. Deltagarna i paneldiskussionen önskade att cancervården i framtiden utvecklar ett närmare samarbete med primärvården, mer digitalisering och bättre förutsättningar för rehabilitering för patienter med kronisk cancer.

Text: Malin Gunnarsson,
Enheten för implementering och utvärdering, CES

Publicerad 2018-06-01

Senast ändrad 2020-06-30